logo2

اگر بتوان موفقیت مالی را به یک مثلت تشبیه کرد، ضلع اول آن داشتن یک منبع درآمدی است (شغل) و دومین ضلع از" عوامل بیرونی"شامل دانش تجارت و مدیریت کسب و کار تشکیل می شود که لازمه رشد و توسعه منبع درآمدی است. و در نهایت، ضلع سوم این مثلث را"عوامل درونی"موفقیت مالی شکل می دهند. تمرکزاصلی آکادمی موفقیت برعامل سوم یا همان ذهن ثروت ساز است که موتور محرک موفقیت مالی می باشد.

در راستای تکمیل و تکامل این مثلث، تمامی آموزشهای آکادمی با رویکردی علمی و مدیریتی و البته عملی  ارائه می شوند و در صورت لزوم به جنبه های بیرونی موفقیت مالی یعنی همان دانش تجارت و مدیریت کسب و کار نیز پرداخته خواهد شد.

مهندسی ذهن و ضمیر ناخودآگاه، زیربنای مهارت موفقیت مالی است که رابطه ای تنگاتنگ با مهارت شاد زیستن دارد آنچنان که این دو را نمی توان از هم تفکیک کرد. از این رو مباحثی در زمینه مهارت های فردی و زندگی شاد نیز ارائه خواهد شد.

Hide Main content block

راه های تماس با ما

چه کسی آنلاین است؟

ما 2 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم